АЦОМ ООД

Долуподписаната Лидия Иванова Василева, в качеството си на Управител на

"АЦОМ" ООД, ЕИК 131569869, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.3011 №9

Представям настоящата в полза на:

"ВЕНТО-К" ООД, ЕИК 113501635, представлявано от Управителя Георги Спасов, във връзка със сключени между "Ацом" ООД и "ВЕНТО-К" ООД - Договори за доставка и монтаж на ОВ и К съоръжения на обектите на "Ацом" Индустриална зона Божурище.

За коректно и добро изпълнение на следните дейности през 2017г. и 2018г.

В допълнение към коректното, качественото и отговорно изпълнение на "ВЕНТО-К" ООД, заявявам че посоченото Дружество изпълни възложените задачи с отлично качество, при спазване на всички технологии и в срок за предаване на извършените работи.Настоящата препоръка се издава на "ВЕНТО-К" ООД, където послужи.

 

Дата: 30.03.2018г.

22.04.2020

Референция от: Лидия Василева, Управител

Авиейшън Сървисиз България ООД

Фирма "Авиейшън Сървисиз България" ООД - гр.София издава настоящата референция на фирма "Венто-К" ООД - гр.Перник, в уверение на това,че същата изпълни строително-монтажни работи на стойност 31686 / тридесет и една хиляди сестстотин осемдесет и шест/ лева, с включен ДДС, на наш обект в гр.София, съгласно договор.

На обекта бяха извършени следните видове работи:

- Вентилация-НВ-1/СВ-1;

- Смукателна вентилация WC - първи етаж;

- Смукателна вентилация WC - втори етаж;

- Климатизация

Всички строително-монтажни работи бяха изпълнени с високо качество, в съответствие с проекта, нормативните изисквания и при спазване на договорените срокове.

"Венто-К" ООД притежава високо квалифицирани ръководители и специалисти, познаващи съвременните технологии и материали в областта на климатичната и вентилационна индустрия и умело ги прилагат в практиката.

Целия състав на фирмата, работил на нашия обект, показва високо чувство за отговорност и комуникативност и стриктно изпълняваше изискванията на процедурите свързани с работата ни на територията на международното летище.

Настоящата референция се издава за да послужи на "Венто-К" ООД за участие в търгове и конкурси за изпълнение на строително-монтажни работи.

Дата: 04.08.2016г.

22.04.2020

Референция от: М.Данчев, Управител

АМЕТ ООД

Настоящата се издава в уверение на това, че фирма ВЕНТО-К ООД за периода от юни-авгус 2015г. изгради климатична инсталация в Административно-производствена сграда на АМЕТ ООД, находяща се в гр.София, бул.Европа 177. Строително - монтажните работи бяха извършени коректно и в срок.

Дата: 13.10.2015г.

гр.София

22.04.2020

Референция от: Жанет Ангелова Попова, Управител

Viva Casino Англо - Болкан ООД

С настоящата дружество "Англо - Болкан" ООД - ЕИК: 831119989, адрес: гр.София, пл.Света Неделя №5, удостоверява, че дружеството "ВЕНТО-К" ООД с ЕИК: 113501635 и адрес: гр.Перник, ул.Отец Паисий №33, представлявано от управителя Георги Спасов е коректен изпълнител по сключения договор за доставка и монтаж на ОВ и К от 10.08.2010 година.

Дружество "ВЕНТО-К" ООД изпълни задължението си по договора а акуратност и в определения срок. Качеството на изпълнението е на нужната висота. Подчертаваме, че в процеса на работа служителите са действали компетентно и отлично организирани, което даде възможност на дружеството ни да не прекъсва работния си цикъл. Дружество "Венто-К" ООД под ръководсството на г-н Г.Спасов вложи цялото си старание и отговорност в изпълнението на сключения договор.

Всичко описано по-горе ни задължи да ползваме услугите на същото дружество относно поддръжката на действуващата климатична инсталация до настоящия момент.

Нашата препоръка за работата на дружество "Венто-К" ООД е отлична и без съмнение го препоръчваме за извършване на подобни услуги.

Дата: 12.03.2015г

гр.София

22.04.2020

Референция от: Йозджан Ерюглен, Управител

CASINO LUXOR - БРАТЯ МАТЕВИ ЕООД

С настоящата референция изразяваме благодарността си към екипа на фирма "ВЕНТО-К" ООД, за професионализма и уменията за работата им със специфични изисквания.

"БРАТЯ МАТЕВИ' ЕООД е фирма специализирала се в изграждането и експлоатирането на игрални зали за хазартни игри с игрални автомати.

С екипа на "ВЕНТО-К" ООД работим от 1999г. През този период на работа екипа на фирмата изгради изцяло вентилационните и климатични системи на всичките ни 15 броя игрални зали. В изключително кратки срокове и с внимание към клиента, от започването до днес ние получаваме от екипа на "ВЕНТО-К" ООД изключително професионално и компетентно съдействие при съвместната ни работа.

Натрупаният опит и постигнатите резултати са гаранция, че "ВЕНТО-К" ООД заслужава доверието на бъдещите си клиенти.

Дата: 12.03.2015г.

гр.София.

22.04.2020

Референция от: Матей Матев, Управител