Обща политика за защита на личните данни

Правно основание

Настоящата Политика за защита на личните данни във ВЕНТО-К ООД, като администратор на лични данни, е изготвена в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и при съобразяване с Инструкцията относно механизма на обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в регистри, водени във ВЕНТО-К ООД,  ЕИК 113501635.

Администратор на лични данни

ВЕНТО-К ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 113501635, със седалище и адрес на управление гр. Перник, ул.Отец Паисий №98, ел. поща: office@vento-k.com, е администратор на лични данни.

Личните данни, получени за обработка от потребителите на сайта се съхраняват на сървъри, които се намират в Data center в защитена среда. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и са станали достояние на Дружеството, както и на поправка на тези Лични данни. Потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от ВЕНТО-К ООД  по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на фирмата.

1. Вашите данни в сайта

ВЕНТО-К ООД, ви препоръчва при предоставянето на  информация, тя трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни. Дружеството си запазва правото да откаже на всеки потребител  достъп до сайта, да анулира поръчки, включително потвърдени поръчки.

Също така, достъпът в сайта може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

2. Политика за конфиденциалност

ВЕНТО-К ООД разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички потребители, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

ВЕНТО-К ООД  няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към нас чрез посочените контакти в сайта.

3. Предпазване на лични данни

 Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в сайта, ще бъде обработена от ВЕНТО-К ООД , със седалище в България, гр.Перник, ул.Отец Паисий №98

Дружеството гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

Данните и личната информация, предоставена от клиенти, се използва от  Дружеството за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с клиентите  относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

ВЕНТО-К ООД запазва всякаква информация, поставена на сайта или изпратена по друг начин от клиенти.

Личните данни са само и единствено предоставени от Вас, когато регистрирате поръчка, изпращате запитване или отзиви или тогава, когато общувате със служители на Дружеството.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, ЕГН (само при закупуване на стока чрез стоков кредит), адрес , еmail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера) и финансови данни.