Референции

ЛАКПРОМ АД

„ЛАКПРОМ“ АД е фирма с утвърдено име на българския лаково-бояджийски пазар.Съвместната ни работа с фирма „ВЕНТО-К“ ООД намира израз в изпълнение на проект в областта – климатизация на новооткритият ни фирмен магазин за промишлени стоки и строителни материали на едро и дребно.
Предимства на фирма „ВЕНТО-К“ ООД са: изградената система за управление на качеството ISO 9001, собствената производствена база, квалифицирани кадри и съвременни разбирания за обслужване.
„ВЕНТО-К“ ООД е фирма, която дава сигурност, кратки срокове на изпълнение доставките и монтаж на климатизационните съоръжения.
„ЛАКПРОМ“ АД препоръчва „ВЕНТО-К“ ООД , като добросъвестен партньор.

Референция от: Х. Хараламбиев, Изпълнителен директор
СТАРТ 1999 ООД

Настоящата се издава на фирма „ВЕНТО-К“ ООД, в качеството на изпълнител по договор за съмвестна работа от 24.01.2006г., като благодарност за изключително отговорно отношение и предсрочно изпълнение.
Съвестната работа от страна на изпълнителя по изграждане на вентилационна система в управлявания от фирмата ми обект – ресторант „Воденицата“ - кв. Драгалевци, гр. София, съкрати планирания ремонт и създаде възможност за по-скорошно нормализиране на работния ритъм.
Което при необходимост от използване на услуги, във възможностите на фирма „ВЕНТО-К“ ООД и за в бъдеще ще гарантира желанието ми за съмнестна работа и ще създава у мен и екипа, с който работя спокойствие, сигурност и удоволствие от възможност за взаимно сътрудничество.

15.02.2006 г.

гр. София

Референция от: Веселин Денков, Управител
МИКРОН 20 ЕООД

Фирма „Микрон“ 20 ЕООД издава настоящата препоръка на „ВЕНТО-К“ ООД в качеството му на наш делови партньор.
През 2005г. „ВЕНТО-К“ ООД осъществи изграждането на вентилазионна инсталация на обект „Чисто помещение на „Микрон 20“.
Бе извършен монтаж на нова вентилационна камера, включваща отоплителна и охладителна секция, филтри EU3 на входящия и изходящия въздух, вентилатори за входящ и отработен въздух, както и на рекуператор, който позволява използване на отпадната топлина през отоплителния сезон с ефективност 50%.
Бе изградена и нова въдуховодна мрежа и гъвкави връзки към съществуващите решетки, както и нова тръбна мрежа от котелнтот и водоохлаждащия агрегат към камерата.
Всички строително-монтажни работи бяха извършени с високо качество. Обектът бе завършен в срок.
С настоящата препоръка удостоверяваме, че „ВЕНТО-К“ ООД е фирма с възможности за бързо и качествено изпълнение на разнообразни проекти.
Препоръчваме я като коректен и надежден делови партньор.


04.04.2006г.
София

Референция от: Христина Ковачева, Управител
КУМЕРИО МЕД АД

Настоящото се издава в уверение на това, че фирма „ВЕНТО-К“ ООД, гр. Перник е изпълнила две поръчки за изработка, доставка и монтаж на смукателни тръбопроводи по вентилационни съоръжения в цех Металургично производство към „Кумерио Мед“ АД, гр. Пирдоп.
Работите по гореспоменатите поръчки бяха извършени в срок и с добро качество и бяха приети без забележки от наша страна.
На база на горното препоръчваме фирма „ВЕНТО-К“ ООД като надежден и коректен изпълнител.
 

Референция от: Даниела Николова, Мениджър Доставки по Инв. Проекти
ATC – Bulgaria Ltd

Herewith, we wold kike to express how satisfied we are with our cooperation with VENTO – K Ltd. Our partnership with the company dates back to 2000. During this period we have worked together on numerous projects, and the team of VENTO – K Ltd has always shown loyally and professionalism. The company has a modern approach to the needs of its clients; it aims and succeeds at building long-term partnerships, stressing on the high quality of the offered products and services.

Референция от: Nikolay Yordanov, Managing Director
Страници: 123